آنها از روستایی به روستای دیگر سفر می کنند و “توزیع خدمات” می کنند
گروهی از جوانان در کهرانماراش از روستایی به روستای دیگر سفر می کردند و اسباب بازی و لباس را به کودکان تحویل می دادند.

دیدگاهتان را بنویسید