آنها مشعلی روشن کردند و به هوا شلیک کردند
این تصاویر از رفتن افراد به سقف خانه هایشان در محدودیت ، روشن كردن مشعل و شلیك اتفاقی به هوا با یك تفنگ ، واکنش بزرگی را به دنبال داشت.

دیدگاهتان را بنویسید