از بورسا بودن …
ریاست منطقه ای MHP عثمانگازی طرحی را برای آگاهی بخشی از طریق آویختن پوسترهایی با کلمات که فقط برای شهروندان ساکن بورسا ، در مناطق خاصی از این منطقه شناخته شده است ، آغاز کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید