افزایش نوشیدنی های الکلی
با سال جدید افزایش مالیات غیر مستقیم بر مشروبات الکلی افزایش یافت. حداقل مالیات ثابت بر مشروبات الکلی 17.07 درصد افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید