اقدامات مربوط به ترافیک زمستانی مورد مشورت قرار گرفت
با پیشنهادهایی برای جلوگیری از حوادث جاده ای احتمالی در زمستان ، اطمینان از ایمنی جان و مال شهروندان و تقویت هماهنگی بین نهادها به ریاست علی چلیک فرماندار ، مشورت شد.

دیدگاهتان را بنویسید