او اجاق گاز را با تینر سوزاند ، در بیمارستان بستری شد
كودكی كه هنگام كار در منطقه كستل بورسا قصد داشت اجاق گاز را با رقیق كننده بسوزاند در اثر سوختن اجاق گاز روی صورتش به شدت مجروح شد.

دیدگاهتان را بنویسید