او موتور سیکلت پیتزا فروشی را همینطور دزدید
ماجراجویی سارق تازه کار که موتور پیتزا فروشی در بورسا را ​​به سرقت برد کوتاه بود.

دیدگاهتان را بنویسید