بانک ها در یک دستگاه خودپرداز مشترک ادغام می شوند!
بانک های دولتی تصمیم گرفته اند که تمام دستگاه های خودپرداز را در یک دستگاه خودپرداز جمع کنند. به همین ترتیب ، بانک زیرآیات ، هالبانک ، وکیفبانک ، مشارکت زیرآیات ، وکیف کاتلیم ، PTTBank و Emlakbank در ژانویه پروتکلی را امضا می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید