بانک ها در یک دستگاه خودپرداز مشترک ادغام می شوند!

[ad_1]


بانک های دولتی تصمیم گرفته اند که تمام دستگاه های خودپرداز را در یک دستگاه خودپرداز جمع کنند. به همین ترتیب ، بانک زیرآیات ، هالبانک ، وکیفبانک ، مشارکت زیرآیات ، وکیف کاتلیم ، PTTBank و Emlakbank در ژانویه پروتکلی را امضا می کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید