ببین چی شده!

[ad_1]


او بازی ای را انجام داد که در نتیجه ادغام با فناوری در ژاپن و عینک واقعیت افزوده ، تیم ملی در ترکیه شکل گرفت. شکل دیجیتالی داج بال که یکی از عناصر ضروری بازی های خیابانی است ، کسانی که آن را می بینند حیرت زده می کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید