ببین چی شده!
او بازی ای را انجام داد که در نتیجه ادغام با فناوری در ژاپن و عینک واقعیت افزوده ، تیم ملی در ترکیه شکل گرفت. شکل دیجیتالی داج بال که یکی از عناصر ضروری بازی های خیابانی است ، کسانی که آن را می بینند حیرت زده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید