برای نجات آب از رئیس جمهور اردم تماس بگیرید
جهان و ترکیه توجه خود را به رنج عطش به عنوان خطر اصلی که کارشناسان با شهردار تاج تورگای اردم نیلوفر درگیر هستند ، جلب کردند ، شهروندان بورسا خواستار صرفه جویی در مصرف آب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید