بوکال اخلاق را در “حدس” یافت
مسابقه اطلاع رسانی با عنوان “حدس بزنید تا ببینید” که توسط شهرداری بوتسا در شبکه های اجتماعی برگزار شد ، در روزهای محدود کننده سال جدید روحیه ای به شهروندان بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید