بیانیه “Boğaziçi” از MTTB بورسا
احمد طاها آكسوي ، رئيس استاني بورسا از انجمن ملي دانشجويان تركيه ، در مورد وقايع دانشگاه بوشازيچي اظهارنظر كرد.

دیدگاهتان را بنویسید