تحقیقات واکسن با افراد مشهور و متخصصان بهداشت روبرو است!
استفاده از واکسن Covid-19 برای 18 چهره مشهور ، اگرچه در لیست اولویت های لهستان نبودند ، واکنش هایی را به دنبال داشت. دادستانی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید