تصمیمات انتصاب در روزنامه رسمی است!
تصمیمات انتصاب و برکناری مربوط به وزارتخانه ها ، م institutionsسسات و سازمان های خاص در روزنامه رسمی منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید