تعجب ریاست جمهوری برای گردشگران در “شهر توریستی” بورسا
اوکتای ییلماز ، شهردار یلدیریم با گردشگرانی که در یسیل ، مرکز گردشگری منطقه دیدار کرده صحبت کرد و هدایایی را به آنها اهدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید