تیم “مشاهیر و داوطلبان Survivor 2021” اعلام شد!
هیجان Survivor 2021 از شنبه 9 ژانویه آغاز می شود. به دنبال تیم آنلولر ، کارکنان تیم داوطلب نیز اعلام کردند. در اینجا اسامی است که در تیم مشهور و داوطلب در Survivor 2021 می جنگند …

دیدگاهتان را بنویسید