جریمه های رانندگی از سال 2021 تعیین شده است.

[ad_1]


با افزایش جریمه های رانندگی به میزان 9.11 درصد در سال جدید ، کمترین مجازات در سال 2021 برای رانندگانی که 113 پوند مسافر را از مرز حمل و نقل سوق می دهند ، اعمال می شود و بیشترین مجازات نیز با 35 هزار و 699 پوند مجازات است. برای کسانی اعمال می شود که بازرسی از وسیله نقلیه را برای سومین بار بدون رعایت شرایط کار تکرار می کنند. کسانی که از سیستم های هشدار دهنده نور / صدا به نام “چشمک زن” استفاده می کنند و کسانی که تحت تأثیر الکل رانندگی می کنند 1339 TL جریمه می شوند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید