حمله به مبارزه با انجمن حمایت از حیوانات
تیم های ژاندارمری عملیاتی را علیه انجمن 77 عضو حمایت و پرورش و پرورش حیوانات در منطقه کاراسو ساکاریا ترتیب دادند. اسیر در عملیات مرغداری رئیس فدراسیون طیور Hikmet Neguc ، “خروس های میراث فرهنگی ما در سراسر ترکیه برگزار می شود. این مسابقات در انجمن ها و زیر نظر داور برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید