خیابان های بورسا ساکت است
در ترکیه ، بنابراین محدودیت ها ، اقدامات خیابانی کرونا در اولین روز سال جدید اعمال شد ، خیابان های عثمانگازی در سکوت خیس شدند.

دیدگاهتان را بنویسید