خیابان های بورسا ساکت است

[ad_1]


در ترکیه ، بنابراین محدودیت ها ، اقدامات خیابانی کرونا در اولین روز سال جدید اعمال شد ، خیابان های عثمانگازی در سکوت خیس شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید