در این روستا به دخترانی که نمی دانند چطور بافند بپردازید

[ad_1]


در دهکده ای که قرن هاست در بورسا سبد ساخته می شود ، دختران به کسانی که این حرفه را نمی دانند داده نمی شوند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید