دستگیری در تحقیق عکس کعبه!
در چارچوب تحقیقات آغاز شده در دانشگاه بوشازیچی در رابطه با قرار دادن عکس کعبه ، 2 نفر از مظنونان دستگیر و 2 نفر با درخواست کنترل قضایی به صورت حبس خانگی به مقام قضایی فرستاده شدند.

دیدگاهتان را بنویسید