دوره ترک TRNC با هویت قدیمی به پایان رسیده است!
پس از 30 ژوئن برای انجام عملیات با شناسنامه قدیمی به جمهوری ترکی قبرس شمالی نزد شهروندان ترکیه در ترکیه می رود.

دیدگاهتان را بنویسید