دو نفر در اسکیشهیر حامل مواد مخدر گرفتار شدند

[ad_1]


دو مظنونی که مواد مخدر را برای فروش از منطقه سوکیت اسکی شهیر در بیله سیک آورده بودند ، توسط ژاندارم ها گرفتار شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید