دو نفر در اسکیشهیر حامل مواد مخدر گرفتار شدند
دو مظنونی که مواد مخدر را برای فروش از منطقه سوکیت اسکی شهیر در بیله سیک آورده بودند ، توسط ژاندارم ها گرفتار شدند.

دیدگاهتان را بنویسید