رئیس جمهور بورساسپور ارکان کامات: “بورساسپور بدون مالک نیست”
در حالی که دادگاه ، که توسط جامعه بورساسپور مشتاقانه منتظر است ، به 16 مارس 2021 موکول شد ، رئیس جمهور ارکان کمات ، که در دادگاه حضور داشت ، گفت: “همه دوستان ما نشان داده اند که بورساسپور تحت تعقیب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید