رئیس جمهور حیوانات ولگرد را با خویشتنداری تغذیه کرد
رئیس حزب ناحیه آک عثمازگی ، Ufuk Cömez ، به حیواناتی که پس از منع رفت و آمد منقرض شده بودند گرسنه بود.

دیدگاهتان را بنویسید