رقص مرغ های دریایی با باد
این منظره که توسط مرغ دریایی در حال رقصیدن در باد در استانبول ایجاد شده است ، یک جشن بصری را ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید