شهرداری گیرسون شبکه های جاده ای جدیدی را باز می کند
شهرداری Giresun در حال باز کردن جاده های جدید منطقه بندی در مکان هایی است که کارهای بسته بندی انجام می شود و آنها را به شهروندان ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید