شوشا پایتخت فرهنگی آذربایجان اعلام شده است
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد که شهر شوشا که پس از دیدار با انار کریموف که وی را به عنوان وزیر فرهنگ منصوب کرد ، از اشغال ارمنستان آزاد شد ، به عنوان پایتخت فرهنگی آذربایجان اعلام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید