عادل چانچچیلر: ما همه کارها را برای علی اکمان انجام دادیم ، اما او امضا نکرد!
مدیرعامل بورساسپور ، Adil Cenkchiller در مورد انتقال علی Akman به BeinSports بیانیه داد.

دیدگاهتان را بنویسید