عملیات غیرقانونی دخانیات توسط تیم های COM
در کاستامونو ، تیم های KOM در بازرسی از 2 شغل و 1 خانه 29.5 کیلوگرم تنباکو برش باز و 13730 ماکارونی پر شده را کشف و ضبط کردند.

دیدگاهتان را بنویسید