مالیات کنسول های بازی کاهش می یابد!
از ابتدای سال جاری تاکنون 50 درصد مالیات گمرکی کنسول های بازی به 20 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب قیمت های محبوب ترین کنسول های بازی کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید