متروپولیتن اردو در سال 2020 در غیرقابل دسترسی را ترک نکرد.
شهرداری اردو پایتخت یک سال موفقیت آمیز را پشت سر گذاشته و در سال 2020 به کمک شهروندان محروم آمده است. خدمات اجتماعی و مسائل مختار کمک های غیر نقدی و کمک نقدی به افراد نیازمند از 7 تا 70 سال ارائه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید