محدودیت تحرک در بازارهای عمومی
همه چیز در ترکیه در بازارهای عمومی اتفاق افتاد ، تحرک در خرید سامسون در آخر هفته قبل از ترک محدودیت در خیابان اعمال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید