مرحله طراحی پروژه باغ ملت به پایان رسیده است
فاز پروژه باغ ملت ، که قرار بود توسط شهرداری کیوش در اطراف جریان کیوش در منطقه سوگوکوویو احداث شود ، به پایان رسیده است. شهردار گولر گفت: “محله ما چهره ای جدید و مدرن تر خواهد داشت.”

دیدگاهتان را بنویسید