مسجد ویران شد ، قرآن نسوزید!
در حالی که مسجد در اثر آتش سوزی غیرقابل استفاده شد ، قابل توجه بود که قرآن در آن سوخته نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید