مشارکت در این سازمان تروریستی در سال 2020 به پایین ترین سطح رسیده است

[ad_1]

مشارکت در این سازمان در سال 1984 ، اولین سال فعالیت ، متوقف شد.

وزیر نجیب کشور: “ترکیه به طور کلی پ ک ک نقطه ای که در آن مبارزه است. سازمان تروریستیهیچ یک از فعالیتهای انتخاباتی در سال 2020 نتیجه 1984 ، اولین سال فعالیت سازمان نبود. مشکل: 52. این نتیجه عزم و اراده ای است که توسط رئیس جمهور ما رهبری شده است. “

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید