منطقه قرمز تقریباً خارج از سامسون است
با نگاهی به تغییر یک ماهه در نقشه تراکم تاج برنامه Hayat Eve Sığar (HES) در سامسون ، تقریباً هیچ منطقه قرمز باقی نمی ماند.

دیدگاهتان را بنویسید