نقاط پشتیبانی EBA همچنان خدمت می کنند

[ad_1]


عبدالكوچ ، بخشدار آدیامان كاهتا و ابراهیم خلیل تونكمان ، مدیر آموزش ملی ، از نقاط پشتیبانی EBA بازدید كردند و مشاهدات خود را ارائه دادند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید