نقاط پشتیبانی EBA همچنان خدمت می کنند
عبدالكوچ ، بخشدار آدیامان كاهتا و ابراهیم خلیل تونكمان ، مدیر آموزش ملی ، از نقاط پشتیبانی EBA بازدید كردند و مشاهدات خود را ارائه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید