نمرات چگونه تعیین می شود؟
اگر والدین می خواهند از نمرات امتحانشان در ارزیابی گزارش ترم اول استفاده شود ، باید تا 21 ژانویه به هیئت مدیره مدرسه مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید