وزیر سویلو ابتدا با سربازان صبحانه خورد

[ad_1]


سلیمان سویلو وزیر کشور صبحانه را در محل فرماندهی بلبوکا کالکول در منطقه کاتو جیرکا بین مناطق ون چاتاک و بیتوشوشباپ شیرناک با سربازان صرف کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید