وزیر سویلو ابتدا با سربازان صبحانه خورد
سلیمان سویلو وزیر کشور صبحانه را در محل فرماندهی بلبوکا کالکول در منطقه کاتو جیرکا بین مناطق ون چاتاک و بیتوشوشباپ شیرناک با سربازان صرف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید