پرداخت های معوق برای اجاره مشاغل شهرداری
شهرداری اینگل در بورسا اولین جلسه را برای سال جدید برگزار کرد. در این شورا که 18 ماده از دستور کار تصمیم گیری شد ، تصمیم بر این شد که پرداخت اجاره بها تجار که مستاجر مشاغل متعلق به شهرداری بودند و تحت تأثیر همه گیر قرار گرفتند به مدت 3 ماه به تعویق بیفتد.

دیدگاهتان را بنویسید