پشتیبانی از تبلت های آموزش از راه دور همچنان ادامه دارد
ضیا سلچوک وزیر آموزش ملی گفت پشتیبانی رایانه لوحی رایانه ای از راه دور همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید