ژاندارمری مواد مخدر را مجاز نمی داند
حضور مواد مخدر در خانه او در گروه ژاندارمری که توسط تیم های ژاندارمری در منطقه ینیشهیر بورسا ، Ü.Ş. بازداشت شد

دیدگاهتان را بنویسید