ژاندارمری نوشیدنی های فاکتور شده را در بورسا ضبط کرد
در هنگام گشت زنی توسط ژاندارمری در بورسا ، 720 بطری شراب به دلیل عدم دریافت رسید برای تحویل و فاکتور کشف و ضبط شد.

دیدگاهتان را بنویسید