کسانی که به روزنامه نگار اورهان اوگوروغلو حمله کردند دستگیر شدند
اداره پلیس آنکارا می گوید که سه نفر در ارتباط با حمله به ستون نویس روزنامه روزنامه ینی چاه ، مهمت اورهان اورلو بازداشت شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید