گدایی و گریه شما را از مجازات نجات نداد!

[ad_1]


بررسی های انجام شده توسط تیم های پلیس به عنوان بخشی از اقدامات ویروس کرونا ادامه دارد. در هنگام بازرسی ها ، شخصی که ادعا می کند راهنمای تور است ، اگر سندی را به عنوان مدرک به تیم های پلیس نشان نداده است ، نمی تواند از مجازات جلوگیری کند. عبدالهادی د ، 22 ساله پلیس ، که گریه می کرد و صحبت می کرد تا مجازات نشود ، گفت: “اگر 9 سال به عنوان شهروند این کشور در این کشور زندگی کرده باشید ، طبق شرایط و قوانین این کشور رفتار خواهید کرد.” جریمه اعمال شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید