2021 برای عثمانگازی یک سال پروژه خواهد بود

[ad_1]


مصطفی دوندار ، شهردار عثمانگازی ، با ارزیابی سال 2020 قبل از سال جدید گفت که بشریت دوره بی سابقه ای از تاریخ جهان را می گذراند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید