2021 برای عثمانگازی یک سال پروژه خواهد بود
مصطفی دوندار ، شهردار عثمانگازی ، با ارزیابی سال 2020 قبل از سال جدید گفت که بشریت دوره بی سابقه ای از تاریخ جهان را می گذراند.

دیدگاهتان را بنویسید