34 شرکت از هیئت رقابت
34 شرکت فعال در بازار آرد گندم ، که مشخص شد پیشنهادهای توافق نامه مخفی در مناقصه ها را ارائه داده اند ، با جریمه های اداری جریمه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید