5000 کارگر برای TOGG استخدام خواهند شد!
ترکیه که گروه ابتکار داخلی اتومبیل ترکیه (TOGG) خواهد بود ، 5000 کارگر کارخانه خواهد داشت. بنابراین چگونه و از کجا برنامه ها ساخته می شوند؟ در اینجا پاسخ ها وجود دارد …

دیدگاهتان را بنویسید