504 امین سالگرد فتح اورشلیم در بورسا جشن گرفته شد
Devlet-i Aliyye Ocakları به مناسبت سالگرد فتح اورشلیم توسط یاووز سلطان سلین هان ، یکی از سلاطین عثمانی ، یک مطبوعات منتشر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید